Governance

Governance gaat over de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Hoe is dit bij Triada geregeld?

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en van kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren.

Hoe is corporate governance bij Triada geregeld?

Maatschappelijke onderneming

Integriteit is voor een maatschappelijke onderneming als Triada van het grootste belang. Wij bestaan niet voor de winst, maar hebben een doel dat onze samenleving ten goede komt. Dat schept bijzondere verplichtingen en vraagt om zorgvuldig handelen.

Openheid van zaken

Wij leggen verantwoording af over ons werk. Triada maakt haar jaarverslagen en jaarrekeningen openbaar en legt de jaarbegroting voor aan de Raad van Commissarissen. Maar openheid van zaken is er ook door het jaar heen: naar de Raad van Commissarissen, de verschillende huurdersraden en de externe toezichthouders. Wij kunnen op elk moment verantwoording afleggen over wat we doen en hoe we dat doen.

Code

Triada is lid van Aedes en onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties.

Alles over bestuur en toezicht bij Triada

Governancestructuur

Triada is een stichting met een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden en controleert het bestuur.

Bestuur

De statuten van Triada geven regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. In de statuten staat omschreven wat de samenstelling, taken en bevoegdheden van het bestuur zijn. Hierin staat ook wat de verantwoordelijkheid van het bestuur is. En welke voorgenomen besluiten het bestuur ter goedkeuring moet voorleggen aan de Raad van Commissarissen. In het bestuursreglement staan de verplichtingen van het bestuur meer in detail beschreven. Dit bestuursreglement is een aanvulling op de statuten.

De Raad van Commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast. Voor het bepalen van de hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder volgt de RvC de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Conform de hierin opgenomen staffel is het beloningsmaximum genormeerd. De beloning van de bestuurder ligt onder het maximum. Het actuele jaarinkomen van de directeur-bestuurder wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

Raad van Commissarissen

Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert het bestuur. Daarnaast beschikt de RvC over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. De statuten van Triada geven regels over de samenstelling van de RvC en de taken en bevoegdheden. De RvC beschikt over een reglement Raad van Commissarissen waarin de werkwijze van de RvC beschreven staat. De RvC heeft een profielschets opgesteld die de kwaliteiten beschrijft waaraan de individuele commissarissen en RvC als geheel moeten voldoen. 

Op deze website vindt u ook de contactgegevens, bezetting en het rooster van aftreden van de RvC.  

De RvC stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast. Deze is niet afhankelijk van de resultaten van de corporatie. De beloning van de commissarissen past binnen de honoreringscode van de VTW en voldoet aan het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De beloning van de commissarissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

Samenwerking met belanghouders

Wij vinden een heldere en open relatie met onze belanghouders van belang. Triada gaat daarom actief in gesprek met haar belanghouders. Deze uitwisseling is goed voor de kwaliteit van de beleidsvorming. En zo krijgen we meer voor elkaar. En dat is goed voor huurders en woningzoekenden.

We doen nog meer

Huurdersraden

Triada heeft met de huurdersvertegenwoordigers vastgelegd wat de afspraken zijn over participatie. De Huurdersraad Triada bestaat sinds januari 2017 uit 9 leden. Zij vertegenwoordigen alle huurders. De raadsleden zijn zoveel mogelijk ook afkomstig uit de verschillende plaatsen. 

Controle

De Raad van Commissarissen benoemt de accountant van Triada. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening van Triada.